خط مشی

افزایش سطح مقبولیت در جامعه و یکنواختی توزیع در سراسر کشور

افزایش سهم بازار اعم از داخلی و خارجی از طریق بررسی بازار و درک نیاز ها و جلب رضایت مشتری

مدیران و کار کنان محصولات منصف بر این باورند که مشتریان سرمایه واقعی هستند

در این راستا ارتقا سطح رضایت مشتریان از طریق مطالعه نیازهاو سلیقه آنها و تحقق خواسته هایشان سرلوحه خود میدانند

کارکنان محصولات غذایی منصف دریافت هرگونه انتقاد و نظر یا پیشنهاد از سوی مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه رشد و ارتقا خود استقبال می کنند و بر این باورند که مبنا ارزیابی و فعالیتهای آنان نظرات و میزان رضایت مشبریان است.